İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI KAÇ KERE AÇILABİLİR ? (Yargıtay Kararlarıyla)

Nüfus Kaydında Değişiklik Davaları Birden Fazla Kez Açılabilir Mi ? Evet, daha önce mahkeme kanalıyla ismini yahut soyismini değiştirerek nüfus kaydında değişiklik yapanlar daha sonra yeniden bir dava açarak tekrar ismini/soyismini değiştirerek nüfus kaydında değişiklik yapabilirler. *** Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36’da yer alan “aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir” şeklindeki…

01027 Aralık 201927 Aralık 2019

KOCASI ÖLEN KADININ SOYADI MESELESİ

EŞİ ÖLEN KADIN YALNIZCA KENDİ BEKARLIK SOYADINI KULLANMAK İSTERSE (Yargıtay Kararlarıyla) Kocası ölen kadın pekala kocasının soyadını taşımaktan vazgeçebilir ve kendi kızlık(bekarlık) soyadına dönmek isteyebilir. Nitekim 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23/2. Maddesi; “Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir.”  buyurmaktadır. Ek…

0827 Aralık 201927 Aralık 2019

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI VEKALETNAMESİ

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI VEKALETNAMESİ İsim değiştirme davası açacaklar, dikkat ! İsim değiştirilmesi, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Müvekkili adına bu davayı ikame edecek avukatlar, müvekkillerinden yani davacı asilden muhakkak özel yetkili vekaletname almalıdırlar. Bu anlamda genel vekaletnameye “nüfus davaları açmaya, isim-soyisim değiştirme davası açmaya yetkili” ibarelerinin eklenmesi, söz konusu vekaletnamenin niteliğinin “özel yetkili” olmasını…

01324 Aralık 201924 Aralık 2019

AYRIMCILIK YAPMAK SUÇ MU ?

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU (TCK MADDE 122) Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesinde yer alan Nefret ve Ayrımcılık Suçu; insanlar arasında nefret saikiyle, yürürlükteki kanun ve nizamların izin vermediği ayrımlar yapılarak, BAZI KİŞİLERİN, HUKUKUN SAĞLADIĞI HAK VE İMKANLARDAN YOKSUN HALE GETİRİLMELERİNE SEBEP OLANLARI CEZALANDIRIR. Türk Ceza Kanunu’nda ele alınanın yanı sıra, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan…

01130 Kasım 201930 Kasım 2019

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SUÇU YARGITAY KARARI (TCK madde 233)

“AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ” YARGITAY KARARLARI (TCK madde 233) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 233. Maddesinde düzenlenen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçu ; dayanağını Medeni Kanundan alan, salt aile olmanın bile gerektirdiği, aile bireylerinin birbirlerine karşı; bakım, eğitim, destek olma, birbirlerinin maddi-manevi varlıklarını koruma ve birbirlerine yardımcı olma gibi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesini yaptırıma bağlar….

01418 Kasım 201918 Kasım 2019

KÖTÜ MUAMELE SUÇU YARGITAY KARARI (TCK MADDE 232)

“KÖTÜ MUAMELE SUÇU” YARGITAY KARARLARI (TCK madde 232) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 232. Maddesinde düzenlenen “Kötü Muamele” suçu “aynı konutta birbiriyle yaşayanların birbirlerine karşı merhamet ve şefkatle bağdaşmayacak eylemleri gerçekleştirmeleriyle” oluşur.  Aslında kanun koyucu bu maddeyle, aile içi şiddet dediğimiz olgunun; yaralama, tehdit, hakaret gibi kanunun başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan kısımını…

01412 Kasım 201912 Kasım 2019

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA UYGULADIKLARI ŞİDDET SUÇ MU ?

AİLE İÇİNDE ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDETİN HUKUKİ SONUÇLARI Aile; sağlıklı bir toplumu oluşturan sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bu sebeple “ailenin ve ailenin yetiştirme yükümlülüğünde bulunan çocukların devlet tarafından korunması gerektiği” T.C. Anayasası ve ülkemizin taraf olduğu birçok Uluslararası Anlaşmalarda kendine yer bulmuştur. Ailenin ve ailenin yetiştirme yükümlülüğünde bulunan çocukların devlet tarafından korunmasının…

01512 Kasım 201912 Kasım 2019

HAYVAN HAKLARI KANUNU Meclis Çalışması

Hayvan Hakları Kanunu’na Hazırlık! Beklenen “Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamalelerin Önlenmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu” Ekim 2019 itibarıyla açıklandı ! Raporda Hayvan Hakları açısından çok sevindirici gelişmeler mevcut. Bunun yanısıra yasa çalışmaları aşamasında giderilmesini istediğimiz eksiklikler de mevcut. İşte sözü edilen 175 sayfalık raporun…

01824 Ekim 201924 Ekim 2019

UYUŞTURUCU MADDE İMAL ve TİCARETİ SUÇUNUN KAPSAMI, CEZASI

Kanun koyucunun, kamu sağlığını koruma düşüncesiyle hareket ederek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer verdiği 188. Madde aşağıdaki gibidir; TCK MADDE 188: UYUŞTURUCU veya UYARICI MADDE İMAL ve TİCARETİ   Uyuşturucu veya Uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası…

02028 Eylül 201912 Kasım 2019

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

19 Eylül 2019, İstanbul Süre Tutum Dilekçesi; Tefhimle(kararın yüze karşı açıklanması) beraber İstinaf Başvurusu yapma süresinin başlamasına rağmen, yerel mahkemelerin gerekçeli kararını bu süre içerisinde taraflara henüz tebliğ etmediği durumlarda, tarafların gerekçeli bir İstinaf Başvurusu yapabilmesi için yasal süreyi kesmek adına gereklidir. Ayrıca Süre Tutum Dilekçesi; Anayasa Mahkemesi’nin 2013/3954 Başvuru numaralı ve 26.02.2015 tarihli Kararıyla…

02120 Eylül 201920 Eylül 2019

TEDBİR NAFAKASININ İCRASI

TEDBİR NAFAKASI NASIL İCRAYA KONULUR ? Nafakanın, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yardım nafakası, yoksulluk nafakası gibi türleri vardır.  Bu nafakalardan birinin ödenmemesi durumunda ise alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebiyle, alacağını borçludan tahsil etmesi mümkündür. Boşanma davası sonunda verilen iştirak ve yoksulluk nafakaları ile ayrı bir dava sonucunda verilen yardım nafakası, dava sonunda verilen…

02013 Eylül 201913 Eylül 2019

TÜRK HUKUKUNDA KADININ SOYADI MESELESİ

Kadının Evlendikten Sonra Yalnızca Kendi Bekarlık Soyadını Kullanması Niçin Önemlidir ? Soyadı bir kimsenin kimliğinin belirlenmesinde en önemli unsurdur. Soyadı kullanma; bir kişilik hakkıdır. Bu hak mutlak bir haktır, yasalarla özel olarak korunarak herkese karşı ileri sürülebilir. Kimse soyadı üzerindeki hakkından vazgeçemez, feragat edemez ve bu hakkı devredemez. Ancak, Türk Medeni Kanunu m.187, Soyadı Nizamnamesi…

2417 Ağustos 201917 Ağustos 2019

TRANS BİREYLERİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI

TRANSEKSÜEL BİREYLERİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI Aşağıdaki yazımızda sadece Trans bireylerin isim değişiklikleri ile alakalı süreçteki bazı hassas ve özel noktalara değinilecek olup; İsim Değiştirme Davası ile alakalı diğer tüm süreci en iyi şekilde anlatan yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirisiniz. LGBTİ bireyler için isim değiştirme davalarında en çok sorulan sorular;, 1.Bir trans bireyin İsim değişikliği amacıyla mahkemeye…

03031 Temmuz 20192 Ağustos 2019
isim değişikliği davası

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

AD-SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI (KİŞİLER HUKUKU) 21 Haziran 1934 tarihli Soyadı Kanunu’na göre soyadı ve öz ad bir kişide bulunması zorunlu adlardır. İsim; her kişiyi toplum içerisinde teşhis ve diğer kişilerden ayırma özelliğine sahiptir.  Bu sebeple, adın değişmesi toplum içinde bir kargaşa yol açabileceği için bu hususta salt kişisel yarar baz alınmaz, toplumsal yarar da dikkate…

03130 Temmuz 201926 Ağustos 2019

İŞE İADE DAVALARINDA ARABULUCULUK SÜRECİ FARKLI İŞLİYOR

İŞE İADE DAVASINDA ARABULUCULUK ŞARTI İş Mahkemelerinde dava konusu edilen işçilik alacakları için arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğu gibi işçinin dava konusu edebileceği İşe İadeye yönelik taleplerinde de arabulucuya başvuru şarttır. Ancak işe iade taleplerinde arabuluculuk faaliyetinin bazı özellikleri bulunur, sonuçları da farklılık doğurur.  İşe iade talepli davalarda geçerli 3 farklı süre görüyoruz. Bu süreleri aşağıda…

03227 Haziran 201917 Temmuz 2019

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ                 ……. 2019, İstanbul T.C. … ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO  : ……. Esas SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : XX  Adres………………. MÜDAFİ           : Av. Mesude Büşra KÜÇÜK ( İstanbul Barosu) İncirli Cd. Akbulut İş Merkezi No.10 Kat.2/97 Bakırköy/İstanbul…

04229 Mayıs 201928 Eylül 2019

AVUKAT – MÜVEKKİL İBRANAME ÖRNEĞİ

Avukatın dosyadan istifa etmesi, dosyadan el çekmesi sonucu müvekkille ibraname imzalaması, karşılıklı hakların korunmasında önemli rol oynamaktır. Aşağıda bu hususa ilişkin hazırlanmış ibraname örneği bulunmaktadır.                                                            …

04222 Mayıs 201917 Temmuz 2019

BANKADAN SAHTE KİMLİKLE KREDİ ÇEKİLMESİ

BANKADAN SAHTE KİMLİKLE KREDİ ÇEKİLMESİ Bankadan sahte kimlikle benim adıma kredi çekilmiş. Ne yapabilirim ? Genellikle vatandaşlar bu durumu, sahte kimlikle kredi çeken şahıs krediyi ödemediğinde kimlik sahibinin yani kendilerinin mal varlıklarına haciz konulunca fark ediyorlar. Durumu fark eden vatandaşlar borçsuzluklarını ispatlamak için derhal menfi tespit davası açmalılar.  Akabinde basiretli bir tacir gibi davranmayan banka…

04222 Mayıs 201922 Mayıs 2019

HAYVANIN BİR BAŞKASINA VERDİĞİ ZARARDAN HAYVAN SAHİBİ Mİ SORUMLUDUR ?

Hayvan sahibinin özensizliği ve dikkatsizliği sonucu bir hayvan tarafından zarar gördüm. Ne yapabilirim ? Öncelikle bu zarar, sadece sahipli bir hayvan tarafından ısırılmak ya da saldırı sebebiyle kişilerin vücut bütünlüğüne zarar gelmesi şeklinde değil, saldıya uğrayan kişilerin çocuğuna, eşyasına yahut hukuken eşya sayılan sahipli hayvanına zarar gelmesi şeklinde de gercekleşebilir.  Ancak; bir hayvanın bir kimseye…

04910 Mayıs 201910 Mayıs 2019

VETERİNER HEKİME AÇILABİLECEK MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Evcil hayvanım veteriner hekimin hatalı tıbbi uygulaması sonucu zarar gördü/öldü. Ne yapabilirim ? Evinde bir süs ya da pet hayvanı besleyen yahut geçimini sahibi olduğu hayvanları sayesinde sağlayan hayvan sahiplerinin; hayvanlarına veteriner hekimin hatalı uygulaması sonucu zarar gelmesinden dolayı bazı durumlarda veteriner hekime karşı bir cezai, hukuki ve idari sorumluluk yüklenmesini talep etme hakkı mevcuttur….

0509 Mayıs 201910 Mayıs 2019