Tutukluluğa İtiraz Dilekçe Örneği

Tutukluluğa İtiraz Dilekçe Örneği

TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-1 ( YAĞMA )T.C. BAKIRKÖY 4 SULH CEZA HAKİMLİĞİ VASITASIYLA T.C. BAKIRKÖY 5 SULH CEZA HAKİMLİĞİNE;CBS Soruşturma No : ……Sorgu No : ………

ŞÜPHELİ :

(TCKN: …………)

Adres :

MÜDAFİ : Av. Mesude Büşra KÜÇÜK

(Sicil No: 62026, İstanbul Barosu)

İncirli Cd. Akbulut İş Merkezi No.10 Kat.2/97 Bakırköy/İstanbul

ŞİKAYETÇİ : K.H.

KONU : T.C. Bakırköy 4 Sulh Ceza Hakimliği’nin … Sorgu numaralı dosyasından müvekkil …. hakkında 29.03.2019 tarihinde verilen TUTUKLAMA KARARINA yasal süresi içinde yapmış olduğumuz İTİRAZLARIMIZDAN ibarettir.

AÇIKLAMALAR/ MADDİ OLAYLAR/ HUKUKİ SEBEPLER1.Olay günü; kısaca anlatılır.

2. Huzurdaki dosyada müvekkil ……. ‘e; birden fazla kişi tarafından silahla gece vakti yağma suçu isnad edilmiş ve bu sebeple de tutuklanmıştır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 148.’de “(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ” demekle yağma suçu için cebir yahut tehditle bir kimseye ait malın zorla ele geçirilmesinin söz konusu olduğu vurgulanmıştır.

Ancak somut olayda şüphelinin cebirle müştekiye ait ALET ÇANTASININ İÇİNDEN BİR TANE ALET ALDIĞI İDDİASI bir yana dursun, şüpheli ……………kamera görüntülerinde de sabit olduğu üzere MÜŞTEKİNİN ARKASINDAN ALET ÇANTASININ TÜMÜNÜ otobüse atmaktadır. Olayın oluş şekline göre şüphelinin üzerine isnad edilen Yağmacılık suçunun vasfının değişme ihtimali çok yüksektir.

NİTEKİM ŞÜPHELİ ………….’İN GASP KASTI OLSAYDI MÜŞTEKİYE AİT ALET ÇANTASININ TAMAMINI ALMASI GİBİ BİR İMKANI VARKEN İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ ALET ÇANTASININ İÇİNDEN SADECE BİR TANE ALET ALMAZDI. Ayrıca demir sopaların havalarda uçuştuğu bir arbede anında şüphelinin alet çantasının içine tek tek bakıp oradaki aletlerin maddi değerinin yüksek olanını gasp ettiği iddiası da son derece mantık dışıdır. Bu sebeple somut olayda Yağmacılık suçunun şüpheli müvekkil açısından oluşmamış olmakla, suçun vasfı değişmelidir.

3. Son olarak belirtilmelidir ki Tutuklama tedbirine başvurulabilmesi için yargılamanın gerektiği gibi yapılamayacağına ilişkin somut olayda bir tehlike bulunması gerekir. Örneğin kaçma ya da delilleri karartma şüphesi güçlüyse tehlike mevcuttur. Görünüşte haklılığın bulunması için sanığın ya da şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli delillerin bulunması gerekir. Kişi özgürlüğü anayasayla teminat altına alınmıştır ve özgürlüğün kısıtlanması ceza yargılamasında “EN SON ÇARE YÖNTEM” olarak başvurulmalıdır. Somut olayda şüpheli ………….’in; ÜZERİNE İSNAD EDİLEN SUÇUN VASFININ DEĞİŞME

İHTİMALİ OLDUKÇA YÜKSEKKEN; sabit bir ikamet adresi, düzenli çalıştığı bir işi, sürekli kendisiyle iletişim sağlama imkanı yaratan belli bir telefon numarası varken; artık toplanacak bir delil kalmamışken, Şüphelinin kaçma şüphesi ya da soruşturmanın selametini etkileyecek gücü ve kuvveti yokken tutuklanması usule ve esasa aykırıdır. TUTUKLULUK KARARI BİR TEDBİRDİR, CEZA ÇEKTİRME YÖNTEMİ DEĞİLDİR.

Tüm bu nedenlerle, Şüpheli ……….. hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması kararı verilmesi talebinde bulunma zarureti olmuştur.

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda açıkladığım nedenlerle;

I. Tutuklama kararının kaldırılarak Şüpheli ……………’in BİHAKKIN TAHLİYESİNE,

II. Bihakkın tahliyesi mümkün olmadığı taktirde CMK m.109 gereği ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNDEN bir veya birden fazla yükümlülüğe (AYNİ VEYA KİŞİSEL GÜVENCE dahil olmak üzere) tabi tutulmasına karar verilerek SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim. 04.04.2019

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN Şüpheli …………

MÜDAFİİ AV. Mesude Büşra KÜÇÜK

 

TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-2 (Kasten Adam Öldürme)

T.C. BAKIRKÖY 4 SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C. BAKIRKÖY 3 SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

CBS SORUŞTURMA NO :

SORGU NO :

ŞÜPHELİ : ……………..

(TCKN:………………..)

Adres: ……………..

MÜDAFİ : Av. Mesude Büşra KÜÇÜK

(Sicil No: 62026, İstanbul Barosu)

İncirli Cd. Akbulut İş Merkezi No.10 Kat.2/97 Bakırköy/İstanbul

ŞİKAYETÇİ : K.H.

KONU : T.C. Bakırköy 3 Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. Sorgu numaralı dosyasından müvekkil Şüpheli …………. hakkında 13.02.2019 tarihinde verilen TUTUKLAMA KARARINA yasal süresi içinde yapmış olduğumuz İTİRAZLARIMIZDAN ibarettir.

İTİRAZ NEDENLERİMİZ

1-) SAYIN MAHKEME, ÖNCELİKLE BELİRTMEK GEREKİR Kİ, MÜVEKKİL TARAFINDAN İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇ BAKIMINDAN, CMK MADDE 100 HÜKMÜNE GÖRE TUTUKLAMA NEDENLERİNİN VARLIĞI KABUL EDİLEMEZ.

Nitekim, CMK madde 100-” (1) kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.” Denilmekle, aksi durumda tutuklama kararı verilemeyeceği belirtilmiştir. İtiraz konusu olayda, müvekkil X hakkında; SORUŞTURMA DOSYASINDA HERHANGİ BİR SOMUT DELİL VEYA EMARE YOKTUR. TUTUKLAMA KARARI SOYUT BİR ŞÜPHEYE DAYANMAKTADIR. OYSA Kİ, CMK HÜKMÜNDE DE AÇIK OLDUĞU ÜZERE, TUTUKLAMA İÇİN KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ ARAMAKTADIR.

Şöyle ki, müvekkil X ait kolluk ve savcılıktaki ifadeler ile hakimlikteki sorgu arasında hiçbir çelişkinin bulunmamış olması müvekkil doğru konuştuğunu göstermekte ve müvekkil üzerine atılı suç hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktadır. Nitekim söz konusu soruşturma dosyası incelendiğinde

müvekkil X’ın ……’ı son göründüğü andan kaybolduğunun anlaşıldığı ana kadar kendisinin nerede ve kimlerle olduğu dosyadaki şüpheli ifadeleri ve tanık beyanlarıyla açıkça ortada olmakta ve müvekkile ait HTS raporlarıyla da kanıtlanmaktadır. DOLAYISIYLA MÜVEKKİL X HAKKINDA DOSYADA TUTUKLULUĞA SEBEBİYET VERECEK KUVVETLİ SUÇ SÜPHESİNİN VARLIĞINI GÖSTERECEK SOMUT HİÇBİR DELİL OLMAMAKLA BERABER AKSİNE MÜVEKKİLİN SUÇSUZ OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYAN DELİLLER MEVCUTTUR.

2-) Müvekkil X sabit ikametgah sahibi olup 4 çocuk babasıdır. Aile geçimini müvekkilin çalışmasıyla sağlamakta olup tutuklanması aile bireylerini maddi boyunda da büyük sıkıntılara sokacaktır. Dolayısıyla müvekkilin hem aile bireylerinin ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması hem de çiftçi olması sebebiyle yerleşik ve sabit bir ikametgaha sahip olup müvekkilin kaçması, delilleri karartması, başkaları üzerinde baskı kurması olasılığı da kesinlikle bulunmamaktadır.

DİĞER TARAFTAN, ŞÜPHELİ X HAKKINDA KARAR MAHKEMESİ TUTUKLAMA NEDENLERİNİ YETERİNCE AÇIK GÖSTERMEDİĞİ GİBİ, ADLİ KONTROLE GİTMENİN NEDEN YETERSİZ OLACAĞINI DA BELİRTMEMİŞTİR. Mahkemenin bu yaklaşımı CMK 101/1.son’a aykırıdır. Zira bu hükme göre, tutuklama isteminde adli kontrol uygulamasının neden yetersiz kalacağı hukuki ve fiili nedenleriyle birlikte belirtilmelidir. Buna göre, CMK 109’daki koşullara uymamanın neden yetersiz kalacağını açıkça ve tüm hukuki gerekçeleriyle birlikte; ayrıca bu gerekçeleri de somut olgularla destekleyerek; olayın özelliğini de dikkate alarak belirtmesi gerekir.

CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. TUTUKLAMA EN SON TEDBİRDİR. Mahkeme, öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. AİHM de içtihatlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.

3-) YİNE MÜVEKKİL X HAKKINDA KUVVETLİ ŞÜPHEYE YER VERECEK HİÇBİR SOMUT DELİL OLMAMASINA RAĞMEN TUTUKLULUK KARARI VERİLMESİNİN TEK SEBEBİ YAŞANAN OLAYIN MEDYATİK BİR DURUM KAZANMIŞ OLMASI SEBEBİYLE KAMUOYUNU TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK AMAÇLI OLDUĞU KANISINDAYIZ. Çünkü söz konusu ölüm olayı günlerdir gündemi meşkul etmiş ve kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Fakat söz konusu soruşturma dosyası incelendiğinde müvekkil X hakkında şüpheye yer verecek hiçbir telefon kaydı olmamakla beraber hiçbir tanık beyanı veya delile de rastlanmamıştır. Müvekkilimizin suçsuzluğu

toplanan kanıtlardan da açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla TCK kapsamında tutukluluğa sebebiyet verecek hiçbir durumun söz konusu olmamasına rağmen salt varsayımlarla tutukluluğa karar verilmesi hukuka, kanuna ve usule aykırı olmakla beraber hakkaniyet ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

TÜM BU SEBEPLERLE, ORTADA MÜVEKKİLİN KAÇMASI, DELİLLERİ KARARTMASI, BAŞKALARI ÜZERİNDE BASKI KURMASI OLASILIĞI YOKKEN TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ HEM ANAYASA, HEM CMK HEM DE AİHS’NİN LAFZINA VE RUHUNA AYKIRI OLDUĞUNDAN SORUŞTURMA KONUSU SUÇ BAKIMINDAN, VERİLEN TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİYORUZ.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle; müvekkil, X’ın tutukluluğunu gerektirecek kuvvetli şüphe, somut olgu ve deliller bulunmadığından ve tutuklama nedenleri oluşmadığından;

1-) Müvekkil, Şüpheli hakkındaki, Bakırköy 3 Sulh Ceza Hakimliği’nin 13.02.2019 tarihli, Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak verilen tutuklama kararlarının, İTİRAZEN KALDIRILMASINA ve ŞÜPHELİNİN TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMASINA;
2-) Aksi görüşte ise, şüpheli hakkında tutuklama kararının CMK’nın 109’uncu maddesi hükmünce, ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNDEN BİR VEYA BİR KAÇINININ UYGULANMASI SURETİYLE şüphelinin serbest bırakılmasına KARAR VERİLMESİNİ arz ve talep ederiz. 19.02.2019

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ ………..

MÜDAFİİ Av. Mesude Büşra KÜÇÜK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir