İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME ÖRNEĞİ

                                                              İHTARNAME

ADANA 3. NOTERLİĞİNE 

İHTAR EDEN       : ………………. ( TCKN:…………..)

Adres ………………………….

MUHATTAP        : ………………. ( TCKN: ……………..)

KONU                 :  Birikmiş olan ………… aidat borcunuzun, fer’ilerinin ve masrafların ödenmesine ilişkindir.

Sayın Muhatap,

Adana İli, Çukurova İlçesi,…………………………. adresinde ikamet etmektesiniz. 20 bağımsız bölüme sahip XX Apartmanı 2018 yılı aidat bedeli, her bir kat maliki için …..TL’dir. 2017-2018 yılına ait; 01.12.2017(dahil) ile 08.10.2018 tarihleri arası aylara ait toplam ……..-TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

24.03.2015 tarihli Kat Malikleri Kurulu toplantısıyla şahsım YY apartman yöneticisi olarak göreve getirilmiştir. “Genel gider paralarını toplamak” 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticilere yüklediği bir sorumluluk olmakla, 11 aydır aidat borcunuzu yönetime ödemeyerek, bu sorumluluğumu yerine getirmeme izin vermemektesiniz.

Zira Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20 hükmünde;

” a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

  b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.” demekle aidat borcunuzu ödemenizin bir yasal zorunluluk olduğu ifade edilmiştir.

Ancak siz, hem yönetici olarak şahsım hem de diğer kat malikleri tarafından defalarca uyarılmanıza rağmen “zemin katta oturduğumuz için asansör kullanmıyoruz”, (daha önce aidatı almaya kapınıza gelmeme rağmen) “-beni kastederek-  o almaya gelsin, ben ona aidat vermeye gitmem” gibi ifadeler ve sebepler öne sürerek aidat borçlarınızı ödemediniz. Üstelik apartman girişine aidat borcunuza ilişkin yönetim tarafından asılan yazıyı da her seferinde yırttınız.

Mevcut tutumunuz aidatını ödeyen diğer kat maliklerinin T.C. Anayasa’sıyla korunan mülkiyet hakkına halel getirmektedir.

Ortak masraflar, malikler tarafından ortaklaşa bir şekilde ödenmelidir. Bir kat maliki; ortak kullanım alanından faydalanmadığını, faydalanmasına gerek olmadığını ya da faydalanmaktan feragat ettiğini beyan ederek bu ödemelerden kaçınamaz.

Kural gereği zemin katta oturanlar asansörü kullanmadıklarını iddia ederek asansör masraflarını ödemekten kaçınamaz. Kat Mülkiyeti kanunu m.20/c’ye göre; GİDER VEYA AVANS PAYINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA, DİĞER KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ VEYA YÖNETİCİ TARAFINDAN, YÖNETİM PLANINA, BU KANUNA VE GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA AÇILABİLİR, İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR. “

5711 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun m.13 hükmünde “Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan İHTARA RAĞMEN, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine HÂKİM, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında DEVRİNE karar verir.”

Sayın muhatap;

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 gün içinde …….-TL olan aidat borcunuzu 5711 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun m.9 hükmü gereğince ödemeyi geciktirdiğiniz aidat borçlarınızda her ay için %5 gecikme faiziyle birlikte olmak üzere ……-TL ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre borçlu her kusurundan sorumlu olduğundan ve söz konusu borç muaccel olup sizi temerrüde düşürdükten sonra iş bu ihtarnameyi keşide etmek zorunda kalındığından …….-TL ihtarname masrafı dahil  olmak üzere ….-TL’yi ödemenizi;

aksi takdirde aleyhinize icra takibine geçileceği ve kat mülkiyeti kanunundan doğan sair hakların kullanılacağı, bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz. 09.10.2018

İHTAR EDEN;   (XX Apartmanı Yöneticisi) YY

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir