AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği

Avukatlık ücret sözleşmesi, her ne kadar farklı dava türlerine göre değişen bir niteliği haizse de; biz, aşağıda genel anlamda örnek olarak kabul edilebilecek bir avukatlık ücret sözleşmesi örneğine yer verdik.

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNİN PDF HALİNİ İNDİR BUTONUNA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. “İNDİR”

                                                                                                                                                                                                    ….. /….. / 20

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

(İŞ SAHİBİ) MÜVEKKİL  

ADI SOYAD/UNVAN   : …………………………………..………………………………………. 

TCKN/VKN                 : …………………………………………………………………………….

ADRES                       : ……………………………………………………………………..………

TELEFON                  : ……………………………………………………………………………..

(YÜKLENİCİ) AVUKAT 

ADI SOYAD/UNVAN   : …………………………………..………………………………………

TCKN/VKN                 : ……………………………………………………………………………

BARO,SİCİL NO        : …………………………………………………………………………….

ADRES                      : ………………………………………………………………………………

TELEFON                 : ……………………………………………………………………………..

2. AVUKAT TARAFINDAN YÜKLENİLEN HUKUKİ YARDIMIN KONUSU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. SÖZLEŞME ÜCRETİ

 • İş sahibi, avukatın hukuki yardımının karşılığı olarak ………………… vekalet ücreti ödeyecektir.
 • Kararlaştırılan vekâlet ücretinin ……………….. tutarı peşin ödenecek olup, ……………….. tutarı ise aşağıda belirtilen şekilde taksitle ödenecektir.  Belirtmek gerekir ki aşağıdaki taksit günlerinde iş sahibi tarafından avukata ödeneceği belirtilen ödemelerden herhangi birisi yapılmadığı takdirde, avukat lehine ücretin tamamı muaccel olacaktır. 

  …………………………………….                 ……………………………………………

   …………………………………….                 ……………………………………………

   …………………………………….                 ……………………………………………

   …………………………………….                 ……………………………………………

 • Sözleşmeye konu iş karşılığında ayrıca dava olunan değerin % .…’ine karşı gelen tutar da hukuki sorunun çözümünün karar tarihiyle beraber avukata nakden ödenecek şekilde belirlenmiştir. (arabuluculuk anlaşma tutanağı, mahkeme kararı vs.)
 • Bu ücret yalnız yukarıda konusu belirtilen bu iş içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir iş bu sözleşmenin kapsamına girmeyecektir. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili başka uyuşmazlıkların çıkması, kanun yollarına başvuru veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda halinde avukata işbu sözleşmeye göre, sözleşmede bu konuda bir hüküm bulunmaması halinde Avukatın Bağlı Bulunduğu ………….. Barosu Avukatlık Ücret Tarifesine göre ayrıca ücret ödenecektir.
 • Yüklenici avukatla iş sahibi arasında imzalanan işbu sözleşme bir Eser Sözleşmesi niteliğine haiz olmadığından, avukatın iş sahibine işbu sözleşme ile bir sonucu garantilemesi söz konusu değildir. Buna göre bu sözleşmeye dayanarak avukatın iş sahibinden ücret almaya hak kazanması; avukatın iş sahibi adına yaptığı bütün hukuki başvurulardan olumlu sonuç alacağı ya da müvekkil adına ikame edeceği bir davanın muhakkak kazanılacağı anlamına gelmez. Avukatın işbu sözleşmeyle yüklendiği yükümlülük ve hak kazandığı ücretin sebebi; yüklenicisi olduğu işi kanunlar ve meslek kuralları çerçevesinde, büyük bir titizlikle, iş sahibinin haklarını en üst düzeyde koruyarak ve arayarak takip etmesidir.
 • Avukat bu sözleşmeyle yüklendiği görevi kendisi yapacağı gibi, yetki belgesiyle bir avukat da tevkil edebilir yahut başka avukatlarla da işbirliği içinde çalışılabilir. Bu durum avukatın sözleşme konusu işle ilgili sorumluluğunu kaldırmayacağı gibi, yüklenici avukata iş sahibinde ek bir ücret isteme hakkını da kazandırmayacaktır. 
 • Sözleşme süresince yüklenici avukat yüklendiği işi hakkıyla takip etmesine rağmen iş sahibi tarafından işbu sözleşme haksız yere feshedilirse, haksız yere avukatın dosyadan el çekmesi için bir azilname gönderilirse yahut iş sahibi sözleşme konusu işten feragat eder veya avukata işi sürdürme olanı vermezse, sözleşmeyle yüklendiği avukatlık ücreti, yargılama giderleri ve masraf vs. gibi vecibelerini yerine getirmezse, Avukatın haksız olarak azli veya haklı olarak istifası halinde avukat; iş sahibi ile aralarındaki sözleşme gereği kararlaştırılan ücretin tamamına hak kazanır.
 • Ancak Avukat, üzerine aldığı işi, haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği takdirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeye mecburdur.
 • İş sahibi, avukatın yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir avukata vekalet veremeyecektir. Bu maddenin ihlali halinde Avukatlık Kanunu madde 171,172 uygulanacak ve avukata bu sözleşmeyle kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamı ödenecektir.

4. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ İLE MASRAFLARI

 • Yargılama vergi, resim, harç ve giderleri ile masraflar iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi giderler için avukata avans olarak ………………….. ödeyecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Ayrıca bu giderler ödenmedikçe yüklenici avukat iş yapmak zorunda değildir. 
 • İş seyahati gerektiğinde ulaşım, konaklama gibi sair giderler iş sahibince avukat adına karşılanmadan avukat, bu iş seyahatini yapmak zorunda değildir. 

5. DİĞER KOŞULLAR

 • Avukat tarafından yüklenilen işin selametli bir şekilde devam edebilmesi ile ilgili harç, gider ve masrafın iş sahibince ödenmesinin zorunluluğu hasıl olmuşsa, avukat bu ihbarı iş sahibine telefon, e-mail de dahil olmak üzere diğer iletişim araçlarıyla yapabilecektir.
 • İş sahibi bu sözleşmede yazan adresi konut olarak kabul edip, tarafımıza ikametgahı olarak bildirmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır ve iş sahibinin gerçekleştirdiği adres değişikliklerinin avukata bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan bildirimler nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemeyecektir. 
 • Ayrıca bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların adli yargıya taşınması durumunda, İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

      İş bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca okunmuş ve iradelerini sakatlayan hiçbir neden olmaksızın imza altına alınmıştır.

                (İŞ SAHİBİ) MÜVEKKİL                                                               (YÜKLENİCİ) AVUKAT    

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİYLE DE ALAKALI OLAN, “AVUKAT DAVAYI KAYBEDİNCE MÜVEKKİLDEN ALDIĞI PARAYI İADE EDER Mİ?” MAKALEMİZE BURAYA TIKLAYARAK GÖZ ATABİLİRSİNİZ.              

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir