İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİ ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA MAHKEMESİNE SUNULACAK "ŞİKAYET DİLEKÇESİ" ÖRNEĞİ

T.C. İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYASI NO   : İstanbul … İcra Müdürlüğü …….  Esas

ŞİKAYET EDEN 

(DAVACI)                   : XX…………………………………………

Adres…………………………………………………………………….

VEKİLİ                       : Av. Mesude Büşra KÜÇÜK ( kimdir, buraya tıklayınız )

İncirli Cad. Akbulut İş Merkezi Kat 2 Daire 10/97 Bakırköy/İstanbul

ŞİKAYET OLUNAN 

(DAVALI)            : YY (Takipteki karşı taraf yazılır)…………………….

Adres……………………………………………………………………..….

VEKİLİ                      :………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………..….

KONU                       : İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün …………. tarihli;

“şikayet konusu dosyanın takip borçlusu tarafından, Mehil Vesikası almak için yatırılması gereken teminat miktarının belirlenmesi sebebiyle ilgili icra müdürlüğüne yaptırılan kapak hesabının, yerel mahkemenin ilamına ve yasaya aykırı olarak yapılmasından dolayı takip borçlusu YY tarafından tüm borç miktarından eksik yatırılan teminatla Tehir-i İcra kararı alınması  işleminin düzletilmesi adına teminat olarak yatırılmayan kısmın dosyaya depo edilmesi için Muhtıra gönderilmesi”

talebimizin REDDİ yönündeki KARARININ KALDIRILMASI talebimizin arzından ibarettir.

AÇIKLAMALAR / HUKUKİ SEBEPLER

Öncelikle belirtmek isteriz ki;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 08.11.2010 tarihli 2011/10563 Esas ve 2011/28952 Karar  sayılı ilamında yer alan “…icra müdürü şikayette hasım olarak gösterilemez. Takipte taraf olan alacaklının şikayette de taraf gösterilmesi gerekir. O halde mahkemece, öncelikle yasal taraf teşkili yapıldıktan sonra yargılamanın sonuçlandırılması gerekirken, alacaklı yargılamaya dahil edilmeden yargılamanın sonuçlandırılması isabetsizdir.” hükmü gereğince;

Şikayetimizde, işlemi şikayet edilen İstanbul … İcra Müdürlüğü değil, takip borçlusu YY hasım gösterilmiştir.

(İLGİLİ MAKALEMİZ VE YARGITAY KARARLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.)

1. Davacı/Şikayet Eden XX tarafından, ….. sebebine dayanan borca istinaden  YY aleyhine  İstanbul …. İcra Müdürlüğü ….. Esas sayılı dosya ile ilamsız takip başlatılmıştır.

2. Akabinde davalı ve aynı zamanda anılan icra dosyasında takip borçlusu YY tarafından ….. tarihinde davacının başlatmış olduğu ilamsız takibe, borca, faize ve tüm ferilerine itiraz edilmiştir. Bu itirazın üzerine davacı XX tarafından … Asliye Ticaret Mahkemesinin …. Esas sayılı dosyasıyla İtirazın İptali Davası açılmış olmakla … sayılı gerekçeli kararıyla davanın kısmen kabulü ile,

“…….” şeklinde karara bağlanmıştır. 

3. Davacı/Takip alacaklısı XX tarafından İst …  Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan ve …. sayılı gerekçeli kararıyla kısmen kabul ile sonuçlanan İtirazın İptali Davasının  neticesinde, Davalı/Takip borçlusu YY, Yargıtay’dan Tehir-i İcra kararı almak için dosya borcunun tamamı kadar teminat yatırıp mehil vesikası alabilmek için İstanbul … İcra Müdürlüğü’nce ….. Esas sayılı dosyasında kapak hesabı yaptırmıştır.

FAKAT YAPILAN DOSYA KAPAK HESABI; İST … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ….. KARAR SAYILI GEREKÇELİ KARARINA, YASAYA VE MEVCUT YARGITAY KARARLARINA AYKIRI BİR ŞEKİLDE EKSİK, YANLIŞ VE USULSÜZ YAPILMIŞTIR. 

Bunun üzerine davalı YY tarafından dosyaya tüm borç miktarı kadar değil de eksik teminat depo edilmek suretiyle İstanbul … İcra Müdürlüğünden …. tarihinde 90 günlük  mehil vesikası alınmıştır. 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi … Esas, … Karar ve … tarih sayılı icranın geri bırakılması kararı gereğince de İstanbul … İcra Müdürlüğü … tarihinde takibin temyiz incelemesi sonuna kadar durdurulmasına karar vermiştir.

4. Borcun tamamından eksik miktar teminatın dosyaya depo edilmesiyle duran takip, alacaklının zarara uğramasına sebep olacak bir işlemdir. 

Eksik ve yanlış dosya kapak hesabının usule uygun yapılıp, aradaki farkın dosyaya depo edilmesi için borçluya muhtıra gönderilmesi talebimizi yazılı olarak sunduğumuzda ise İstanbul … İcra müdürlüğü … tarihli kararıyla  “…..tarihinde borçluya mehil verildiği, takibin mehil vesikası sebebiyle durdurulduğu, durdurulan takipte işlem yapılmayacağı…” gerekçeleri göstererek, TALEBİMİZİ REDDETMİŞTİR. 

Nitekim Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  24.2.2017  tarihli  2016/10290 Esas ve 2017/2654 Karar  sayılı kararı incelendiğinde dosyaya tüm borç miktarı kadar teminatın depo edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 14.12.2015 tarihli 2015/18632 Esas 2015/31555 Karar sayılı içtihatında “Borcun tamamının  tehir-i icra kararı getirmek üzere teminat amaçlı olarak depo edilmesi halinde …” denilmekle  TEHİR-İ İCRA KARARI İÇİN SADECE ASIL ALACAK MİKTARI KADAR TEMİNATIN DOSYAYA DEPO EDİLMESİ İFADESİNİN YANLIŞLIĞINI İSPATLAR NİTELİKTEDİR. 

5. Mağdur olan davacının yani ilgili icra müdürlüğündeki 2012/14067 Esas sayılı dosyanın takip alacaklısı XX’in  mağduriyetinin ortadan kalkması;

Yapılan işlemlerin gerek mahkeme ilamına gerek yasaya uygun hale getirilmesi için takip borçlusu tarafından dosyaya depo edilmesi gereken teminat miktarını belirlemek adına yapılan dosya kapak hesabının eksik ve yanlış  yapılmasından sorumlu olan İstanbul …. İcra Müdürlüğünden, davacıyı ve anılan icra dosyasında takip alacaklısı olan XX’İ zarara uğratan bu işlemi telafi etmeleri için;

” hatalı kapak hesabı ile doğru kapak hesabı arasındaki farkın dosyaya depo edilmesi için takip borçlusuna MUHTIRA gönderilmesi ” talep edilmiştir. Fakat İlgili icra müdürlüğü 09.08.2018 tarihli kararıyla talebimizi reddetmiştir. 

İcra Müdürlüğünün hatalı ve eksik işlemi sonucu alacaklının zarara uğraması ve bunun telafisi talebimizin de reddedilmesi hakkaniyet ve eşitlik esasına aykırıdır. 

Bu durumun Sayın Mahkemenizce hakkaniyetli bir çözüme kavuşturulması gerekmesi sebebiyle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :

AİHS, AİYM Kararları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Yargıtay Kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile taleplerimizin sübutunu  temin edecek ulusal ve uluslararası tüm yasal düzenlemeler.

DELİLLER       : Mahkemece taraflar arasındaki uyuşmazlık belirlenip, tanık dinlenmesine karar verildiğinin tefhim veya tebliğinden itibaren yasal süresi içinde maddi olaylara dair görgüye dayalı bilgisi bulunan tanıklar mahkemeye isim, soyad, tc, adres bilgileriyle birlikte bildirilecektir.

……………………………………………………………………………………………………………….

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve sayın mahkemenizin davacı lehine resen göz önünde bulunduracağı tüm nedenler kapsamında;

ŞİKAYETİMİZİN KABULÜNE,

  • Davacı, aynı zamanda söz konusu icra dosyasının takip alacaklısı olan XX’nin;

“hatalı dosya kapak hesabı ile usul ve yasaya uygun olarak doğru yapılmış dosya kapak hesabı arasındaki borç tutarı farkının dosyaya depo edilmesi için davalı ve aynı zamanda anılan icra dosyasında takip borçlusu olan YY’ye Muhtıra gönderilmesi” talebine, İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN  09.08.2018 TARİHLİ VERMİŞ OLDUĞU RED  KARARININ KALDIRILMASINA,

  • T.C. İstanbul …  İcra Müdürlüğüne gönderilen 08.08.2018 tarihli TALEP DİLEKÇEMİZİN KABÜLÜNE, karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.                                                              
   Davacı XX Vekili Av. Mesude Büşra KÜÇÜK

İstanbul İcra Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK kimdir ?

       

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir