NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR ? TAZYİK HAPSİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Bakırköy avukat | Boşanma avukatı ; Eski eşim nafakamı ödemiyor şikayet edebilir miyim diyorsanız nafaka borcunu ödememe sebebiyle icra ceza mahkemesi ne yapılacak şikayet için şikayet dilekçesi örneği , nafaka borcunu ihlal dilekçe örneği bu yazımızda … bakırköy boşanma avukatı

NAFAKA BORCUNU İHLAL VE HAPİS CEZASI – DİLEKÇE ÖRNEĞİ

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik  “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde; “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.” hükmü gereğince şartları varsa nafaka ödememenin suç olduğuna vurgu yapılmış ve nafaka ödemeyenlerin 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edileceği belirtilmiştir. Peki bu şartlar nelerdir ? bakırköy boşanma avukatı

NAFAKA ÖDEMEME SEBEBİYLE HAPİS CEZASI VERİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR ?

–Nafakaya hükmedildiğine ilişkin bir mahkeme kararı olması ve bu kararın kesinleşmesi,

Mahkemece hükmedilen nafakaya ilişkin karara dayanarak bir icra takibi yapılmış olması, bakırköy boşanma avukatı

İcra takibi ne konulmuş nafaka ilamına ilişkin icra emrinin bizzat borçluya(vekile değil) tebliğ edilmiş olması ve yasal sürenin geçmesiyle icra takibinin kesinleşmiş olması,

–İcra ödeme emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması yani icra emrinin tebliğinden itibaren en az bir ay geçmiş olması,

Borçlu tarafından açılan ve derdest olan nafakanın kaldırılması ya da azaltılmasını konu alan herhangi bir dava bulunmaması gerekir.

NOT: Ödemesi yapılmayan aylık nafaka hakkında şikayet hakkı, bahsi geçen ödenmeyen aylık nafaka üzerinden 3 AY geçmekle düşer.(İİK Md. 347) Örneğin; 18 Eylül’de ödenmesi gereken ancak ödenmeyen nafaka borcu hakkında İcra Ceza Mahkemesi ’ne yapılacak şikayet en geç 18 Aralık’a kadar yapılabilir.

NOT: Nafaka borcunun ödenmemesi sebebiyle tazyik hapis istemli yapılacak şikayet ancak AYLIK NAFAKA nın ödenmemesi halinde söz konusudur. Aylık nafaka kamu alacağı gibi “öncelikli alacak” niteliğindedir. Belirtmek gerekir ki; birikmiş nafakanın ödenmemesi halinde nafaka borçlusu aleyhine hapis cezasına hükmedilemez çünkü birikmiş nafaka “öncelikli alacak” hükmünde değil “adi alacak” hükmündedir. bakırköy boşanma avukatı

NOT: Nafaka borcunu ödememe suçu alacaklının şikayetine bağlıdır. (İİK md. 344)Bu halde borcunu ödemeyen kişinin hapis cezasıyla karşı karşıya kalması için alacaklının “ icra takibinin yapıldığı yerdeki icra ceza mahkemesi ”nde şikayet yoluna başvurmuş olması gerekir.

T.C. BAKIRKÖY ……. İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2020/…….
ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI): XX (TCKN: …………..)
VEKİLİ                                : Av. Mesude Büşra KÜÇÜK
İncirli Cad. Akbulut İş Mrk. Kat:2 D:97 Bakırköy/İstanbul
SANIK (BORÇLU)           : YY   (TCKN: …………..)
SUÇ                                    : İlamın Gereklerini Yerine Getirmeme sebebiyle sanığın TECZİYESİNE karar verilmesi istemi
SUÇ TARİHİ                     : 2020 Eylül, Ekim, Kasım ayları
İCRA DOSYA NO            : Bakırköy…. İcra Müdürlüğü. 2020/……                                                                             
AÇIKLAMALAR

Müvekkilim XX ile sanık YY,  ……… tarihinde Bakırköy ….. Aile Mahkemesi’nin ……  Esas ve …….  Karar sayılı ilamıyla boşanmışlardır. Bahsi geçen ilamda müvekkil lehine Nafakaya hükmedilmiş olup bu ilam Bakırköy ….. İcra Mdr. 2020/..…. E. numaralı dosyası ile icra takibi ne konulmuştur.

Mevcut icra dosyasında ileride her ay için işleyecek NAFAKA alacaklarının da tahsili talep edilmiş olup, İcra Emri 20.04.2019 tarihinde sanık(borçlu)’a tebliğ edilmiştir.

Yargıtay 19.Ceza Dairesi’nin 2016/15184 E.,  2017/2239 K. ve 15/03/2017 tarihli kararında; …ödenmeyen her güncel aylık nafaka için yeni şikâyet süresinin başlayacağı, nafaka hükmüne uymamak suçunun varlığı için icra ödeme emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması gerektiği, her bir nafaka alacağı taksit miktarında bir aylık ödeme süresi bulunduğu gibi sürenin başlangıç tarihinin tespitinde icra emrinin tebliğ tarihinin esas alınması gerektiği,…” belirtilmiştir. Buna göre huzurdaki davaya konu somut olayımızda, her bir aya ilişkin taksit nafaka borcunun o ayın 20. Günü başlayarak takip eden ayın aynı gününe kadar 1 ay içinde zarfında ödenmesi gerekmektedir.  Ne var ki Sanık, icra dosyasına konu 20.09.2020(500,00-TL), 20.10.2020(500,00-TL), 20.11.2020(500,00-TL) Nafaka borçlarını ödememiştir.

Sanık (Borçlu), ………………. çalışmaktadır, borcunu ödeme maddi gücüne sahiptir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik  “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde; “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsi ne karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.” gereğince sanığın cezalandırılması için tarafımızca Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                           : Bakırköy ….. İcra Mdr. 2020/..…. E. numaralı dosyası (celp talepli), Tebliğ Mazbatası, Gerekçeli Boşanma İlamı, Kimlik Fotokopisi ve sair tüm deliller
HUKUKİ NEDENLER        : 2004 S. K.  m. 344 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

-Suçu sabit olan sanığın 2004 Sayılı İ.İ.K. ilgili maddeleri gereğince 3 aydan az olmamak üzere tazyik hapsi ile cezalandırılmasına,

-Yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. (TARİH)

Şikayetçi XX
Vekili Av. Mesude Büşra KÜÇÜK

Son olarak belirtmek gerekir ki; borçlu aleyhine tazyik hapsi ne karar verilmiş ve borçlu 3 ay cezaevinde yatmış olsa dahi icra takibi devam etmekte ve bu borcu silinmemektedir. tazyik hapsi dilekçe örneği

***

Bakırköy boşanma avukatı ile, çalışmalarımızı yürüttüğümüz Bakırköy / İstanbul adresindeki ofisimizde görüşme sağlayabilirsiniz. Buraya tıklayarak iletişim adreslerimizden bize ulaşın.

HUKUKİ UYARI: www.mesudebusrakucuk.av.tr üzerinden yayınlanan yazıların ve paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılması durumunda oluşabilecek herhangi bir zarardan sitemiz ve ilgilileri sorumlu değildir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir